Wat we doen

Huisvestingsadvies

Elke organisatie is uniek en binnen iedere organisatie lopen de hazen op hun geheel eigen wijze. Het managen van de interne huisvestingsvraag is veelal complex omdat naast feiten vaak ook meningen en emoties een belangrijke rol spelen. RHB is vertrouwd in het politieke domein en gaat daar bewust en integer mee om. RHB kan u ondersteunen in het objectiveren van de huisvestingsvraag. Delta RHB: Wij regelen de feiten zodat u de meningen kunt (bij)sturen.


Programma van Eisen 
Waar staat de organisatie, waar gaat en wil de organisatie heen, dit vormt de strategische basis om een goed Programma van Eisen te maken welke duidelijk verwoord wat de organisatie wil en het document tevens kan fungeren als intern beslisdocument. Het Programma van Eisen is het vertrekpunt van elk project.
RHB heeft goede ervaringen met een workshopstructuur om te bepalen waar het ontwerp aan dient te voldoen. In het proces van vorming bekijken we de vorm (architectuur), bestendigheid (duurzaamheid) en functionaliteit (werkplekconcept) en vertalen dat van structuurplan door in vlekkenplannen en ruimteboeken.  
RHB werkt multidisciplinair en neemt hierin ook de techniek en de ICT mee in de gebouw onafhankelijke eisen als het aansluitpunten per werkplek en de klimatologische eisen. Het geheel wordt samengevat in een overzichtelijk document wat intern kan fungeren als beslisdocument en extern zal worden gebruikt in het opstellen van een ontwerp. 

Werkplekconcept 
De wereld om ons heen veranderd in snel tempo en dat heeft zijn invloed op de inrichting van gebouwen. Het werkplekconcept is ook een constante verandering. Tot voor 10 jaren terug was het cellenkantoor de maat. Nu is zelfs het nieuwe werken al achterhaald. RHB maakt het verschil door naast activiteiten van de medewerkers ook te kijken naar de verschillende persoonstypen en routing van personen en goederen middels zintuigelijke prikkeling. Daarmee heeft RHB de ingrediënten om toekomstbestendige werkomgevingen vorm te geven die zowel in functionele als kostentechnische zin duurzaam zijn. Inrichting & verhuizing met zogenaamde 'testfits' zijn we in staat om de gevolgen van bepaalde conceptuele keuzes makkelijk en duidelijk inzichtelijk te maken. Ze kunnen dienen als vooraankondiging en geven een basis voor het verhuisplan.  
Het gehele proces van planvorming, inrichting en de uiteindelijke verhuizing ligt in capabele handen bij RHB. 

Huisvestingsnormen 
RHB heeft veel ervaring met het opstellen, implementeren en handhaven van huisvestingsnormen. Bij het beschikbaar komen of afstoten van ruimte is het vaak een intern politiek steekspel wat in goede banen moet worden geleid door heldere kaders en normen vast te stellen en hierop te handhaven.  
Denk bijvoorbeeld aan het metrage gebruik per werknemer, de inrichtingsgraad (delingsfactor), het aantal voorzieningen en de verhouding tussen bepaalde bouwstenen van een werkomgeving. We kennen het spel en hebben voor u de juiste instrumenten om het in optima forma te spelen. 

Huisvestingsstrategie 
De huisvestingsstrategie is erop gericht de huisvesting naadloos aan te laten sluiten op de interne organisatie en de werkprocessen binnen het beschikbare metrage. Het vraagt inzicht in de wensen en eisen van interne klanten en de strategie van de organisatie.  
RHB is thuis op dit speelveld en kan u ondersteunen met het ontwikkelen van een huisvestingsvisie. Een visie maakt het mogelijk om te toetsen hoe de huisvesting bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Deze visie vertalen we door in een huisvestingsstrategie, een praktische aanpak van uw huisvestingsportefeuille.  
Op de korte termijn betekent dat doelmatig investeren in verbeteringen met een direct voordeel, voor de langere termijn huisvesting die naadloos aansluit bij uw organisatorische visie.