Wat we doen

Bouwmanagement

Tijdens het bouwproject zijn veel partijen betrokken van, opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseur, aannemer, installateur en interne- externe stakeholders. Het is een complex en multidisciplinair speelveld waar RHB meester is en het verschil voor u maakt. RHB is gedelegeerd opdrachtgever en directievoerder en verzekert dat de belangen u als opdrachtgever te allen tijde worden gediend, we beperken de risico's en verzekeren kwaliteit. We kunnen tijdelijke expertise inbrengen bij bijvoorbeeld het maken van kostenramingen, elementenbegrotingen of aanvragen van vergunningen of we voorzien in de algehele bewaking en beheersing van het bouwproject, van conceptueel idee (SO, VO, DO) tot aan realisatie en exploitatie.
Delta RHB: Managementmodellen geven geen garantie voor succes, de toepassing op de juiste wijze en plek maakt het verschil. RHB denkt buiten bestaande kaders, bespaart geld en wint kwaliteit door voorbereid het speelveld te betreden.

Ontwerpmanagement 
RHB voert de regie in dit complexe proces waarin vele actoren in een kort tijdsbestek hun voorkeuren kenbaar maken en willen verzekeren. Dat proces verloopt traditioneel, van initiatief naar schets ontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, naar het opstellen van de benodigde aanbestedingsdocumenten, eventuele selectie van aannemers en adviseurs naar uiteindelijk de realisatie/uitvoeringsfase. Vanaf initiatieffase en het ontwerpproces kan de meeste waarde worden toegevoegd. RHB draagt zorg voor de juiste balans tussen budget, gebruikerswensen en ontwerp. Dat betekent niet alleen het toetsen aan het PVE, maar ook letten op voortschrijdend inzicht. We sturen waar nodig bij en voorkomen eventuele scheefgroei.                 

Aanbesteding 
RHB ondersteunt u in het kiezen van de type aanbesteding. Het aanbesteden van projecten is een complex geheel waarin de delta van RHB met name ligt op de kennisgebieden die dichtbij het werk staan. We weten wat werkt en wat niet, en brengen deze kennis in, in het aanbestedingstraject en de te kiezen contractvorm. We hebben ervaring met verschillende contractvormen en er zijn diverse mogelijkheden, UAV GC, traditioneel aangenomen werk tot aan Design/Build/Finance/Maintain/Operate (DBM, DBFM, DBFMO) trajecten. Waarbij van traditioneel naar meer modernere contractvormen het risico verlegd wordt naar de aannemende partij. Aanbesteden met het Best Value Procurement (BVP) principe wordt steeds vaker toegepast.

Openbare aanbesteding: 
Een openbare aanbesteding, is een wijze van het inkopen van producten of diensten, waarbij alle ondernemers die een dienst of product willen verkopen, een prijs of een prijs- en kwaliteitsbod kunnen doen. De inkopende partij, in veel gevallen een overheid of overheidsorganisatie, stelt eisen vast waaraan het product of dienst moet voldoen. De gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste aangeboden prijs (laagste prijs) of op basis van de hoogste waarde voor de prijs (value for money) van de aanbieding. In dat laatste geval wordt gesproken van gunning op basis van economisch meest voordelige aanbieding of inschrijving (EMVA of EMVI). Bij EMVI dan wel EMVA stelt de inkoper vast hoeveel waarde wordt gehecht aan bepaalde eisen. Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiële publicatie van de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender of bij het bureau officiële publicaties van de EU) krijgen ondernemers de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde beoordelingspunten de ondernemer die een product of dienst kan leveren die het beste en / of goedkoopste is.   

Niet openbare aanbesteding:
Een niet-openbare aanbesteding betekent niet dat de aanbesteding niet openbaar in te zien is, maar dat het een aanbesteding met voorselectie betreft. Dit kan zowel bij een Europese aanbesteding als bij een nationale aanbesteding plaatsvinden. De aanbesteding wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt. Het tegenovergestelde van een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, is een aanbesteding volgens een openbare procedure. Hierbij zal geen voorselectie plaatsvinden, maar kan iedereen inschrijven. Onderhandse aanbesteding: Wanneer een overheidsopdracht onder de Europese drempel blijft dan kan (en doorgaans moet) een nationale aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Dikwijls wordt gekozen voor een onderhandse aanbestedingsprocedure.    

Twee soorten
Er zijn twee soorten onderhandse aanbestedingsprocedures: 
1.     Enkelvoudig onderhands: procedure waarbij de opdracht rechtstreeks aan een leverancier wordt gegund. Deze procedure is feitelijk geen aanbesteding. 
2.     Meervoudig onderhands: procedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee ondernemers tot inschrijving wordt uitgenodigd door de aanbestedende dienst.  

Concurrentie gerichte dialoog (CGD):
De opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 3 partijen geselecteerd worden. Deze partijen worden uitgenodigd voor de dialoog. Na afronding van de dialoog krijgen de overgebleven partijen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt. Toepassing van de CGD kan alleen bij projecten die voldoen aan de instapcriteria. 

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking:
De opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven. Daarna selecteert de aanbestedende dienst minimaal 3 kandidaten, die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De aanbestedende dienst kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure kan alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
De overheid vraagt minimaal drie inschrijvers een offerte in te dienen. De overheid kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure kan alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Best Value Procurment principe:
Best Value is geen aanbestedingsprocedure, zoals de meervoudig onderhandse procedure. Het is een manier van denken en werken. Uiteraard moeten de aanbestedingsprincipes van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie worden toegepast. Best Value is en wordt toegepast bij zowel de openbare als de niet openbare procedures. Maar ook bij de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure. Bij de toepassing van Best Value is het zaak om zowel de principes van Best Value als de aanbestedingsregels in stand te houden. Dit vraagt expertise van zowel de Best Value principes als van het aanbestedingsrecht. 

Bouwkosten management
RHB kijkt over de horizon en let sterk op de exploitatiekosten. Financiële keuzes in de ontwerpfase verstandig lijken kunnen in de exploitatiefase voor onaangename verassingen zorgen. Samen met u kiezen we een optimale prijs kwaliteitsverhouding en onderbouwen we keuzes voor u door het opstellen van een raming, elementen begroting of een businesscase. U kiest, RHB zorgt voor het fundament waarop u gedegen en met een gerust hart de keuze kunt maken.    

En tijdens het (bouw)proces kunt u op ons vertrouwen, het is uw geld wat uitgegeven wordt, RHB is bouwheer en -meester en zorgt voor realisatie binnen de budgettaire kaders. We zijn betrokken van begin tot eind, daar staan we voor.

Bouwmanagement
Op de juiste plek zijn, op het juiste moment is het mantra waar we naar handelen. Als alle spelers op het veld staan en het spel spelen is er vaak behoefte aan onafhankelijke toetsing van de output en begeleiding.   
RHB kan vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van alle spelers (aannemer, adviseurs en architect) directievoeren over het project. We zijn transparant en stellen ons toetsbaar op. We zorgen ervoor dat alle partijen zich houden aan de gestelde en opgelegde kaders.   

Directievoering
RHB is thuis op de bouwplaats maar ook in de directiekamer, dat houdt in dat we als bouwdirectie toezicht uitoefenen op de uitvoering van het werk en de naleving van wat is overeengekomen. Tijdens het bouwproces fungeert RHB als vertegenwoordiger van de opdrachtgever (directievoering), daartoe stellen we in een onderlinge dialoog eerst samen vast welke bevoegdheden bij RHB komen te liggen (het mandaat). Denk bijvoorbeeld aan de financiele mandaatstelling maar ook de beslissingsbevoegdheid inzake het ontwerp en overige (bouwkundige en installatietechnische) zaken. 

Projectmanagement
De projectmanager van RHB is thuis op de bouw en zijn gespecialiseerd in het leiddinggeven aan verschillende multidisciplinaire (bouw)projecten. Onze managers werken onafhankelijk van andere betrokken partijen, dat verzekerd u als opdrachtgever dat in het gehele proces uw wensen ook daadwerkelijk gedegen worden uitgevoerd. Vanuit dit perspectief worden de overige partijen gecoördineerd en zo ontstaan er geen onduidelijkheden over waar welke verantwoordelijkheid ligt. Omdat een projectmanager op deze manier te werk gaat worden alle werkzaamheden zorgvuldig op elkaar afgestemd en ontstaan er duidelijke verwachtingen. Tijdens een bouwvergadering of werkoverleg wordt veel aandacht besteed aan een goede communicatie tussen alle betrokken contractanten. De manager is dan ook de spil tussen de opdrachtgever en alle andere partijen. Dit alles heeft een positieve uitwerking op de sfeer, veiligheid, kwaliteit, planning en uw budget. Verder ontvangt u direct advies over risico's, procedures en vergunningen. 
Taken van RHB: We zijn het liefst betrokken van initiatieffase tot aan de exploitatie, we kunnen dan haalbare verwachtingen scheppen en deze ook realiseren. Het verzekerd u van onze betrokkenheid voor, tijdens en na het project. Want bij oplevering begint het echte werk. RHB beoordeelt daarom graag de aanbestedingsstukken op inhoud en compleetheid. Daarmee worden onnodige discussies over meer- of minderwerk (programmawijzigingen) vaak voorkomen of gereduceerd. RHB maakt hier vaak het verschil door blinde vlekken te identificeren en deze tijdig in te vullen. 

Mogelijke taken voor de RHB in de initiatieffase kunnen zijn: 
 • Planvorming
 • Financiële haalbaarheid;
 • Keuze adviseurs, architect, installatieadviseur en constructeur;
 • Analyse van de bouwplannen;
 • Keuze aanbestedingsvorm.
Mogelijke taken voor de RHB in de ontwerpfase kunnen zijn: 
 • Begeleiding tijdens ontwerp, adviseren betreffende materiaalkeuze;
 • Begeleiding en advies bij bepalen van het bouwbudget;
 • Objectieve adviesfunctie, naast ontwerper en constructeur;
 • Analyse van de bouwplannen, meetstaten en bestekken;
 • Ondersteuning bij aanbesteding;
 • Advies keuze van de aannemers en contracteren.
Taken van RHB tijdens de bouwfase kunnen zijn:
 • Begeleiding bij de uitvoering van het project;
 • Controle vorderingsstaten;
 • Opvolging bestekseisen en kwaliteit van het bouwwerk;
 • Dagelijkse coördinatie op de bouwplaats;
 • Voorzitten van de bouwvergaderingen en verslaglegging;
 • Budget bewaking;
 • Assistentie bij oplevering en garantiemanagement.
Garantiemanagement
Een project opleveren is een, zorgen dat alles ook binnen de specificaties wordt opgeleverd is een tweede. RHB beschikt over de kennis om de benodigde documentatie uit het bouwproces over te hevelen van de tijdelijke projectorganisatie naar de beheerorganisatie.

Van wet en regelgeving (bijvoorbeeld de EBI voor warmte opwekkingsinstallaties) tot aan handige ruimtestaten zijn wij uw partner in het garantiemanagement. RHB zorgt ervoor dat gebouwgebondeninstallaties en bouwdelen worden beproefd aan de hand van de vooraf opgestelde specificaties.   

Mocht dat niet het geval zijn doen we aanspraak op de garantie en zorgen we voor het oprekken / verlenging van de garantietermijn. Totdat u krijgt waarvoor u betaald heeft. Ook dat is RHB, geleverd krijgen waar u voor betaald heeft.